46,000 52,000 
52,000 59,000 
52,000 59,000 

Trà Hoa Quả

Trà Xanh Nho Mỹ

42,000